Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve, koji su u svemu u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja, a koji su definisani Zakonom o visokom obrazovanju.

Ciljevi Škole određuju konkretne rezultate koje Škola želi da ostvari i predstavljaju osnovu za kontrolu njenog rada. Ciljevi Škole su:

 • realizacija studijskih programa osnovnih strukovnih studija Poslovno industrijski menadžment i Ekonomija u poslovno industrijskim sistemima, uz kontinuirano praćenje ostvarenja rezultata po kvantitetu i kvalitetu, kao i studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Poslovno industrijski menadžment;
 • sistematsko negovanje transfera tekovina strukovnog menadžmenta i ekonomije, radi što šire primene;
 • razvoj naučnih i stručnih saznanja i unapređenje stručne prakse u oblasti strukovnog menadžmenta i ekonomije;
 • podsticanje stručnog razvoja studenata tokom studija u skladu sa njihovim individualnim sposobnostima i potrebama društva, razvijanje njihovih interesovanja za novim znanjima i veštinama, kao i podsticanje daljeg stručnog obrazovanja diplomiranih studenata;
 • razvoj sistema Pilot-fabrika za praksu studenata, radi provere primenljivosti stečenih znanja i veština;
 • sistematsko praćenje i unapređenje nivoa kvaliteta nastavnog procesa od strane nastavnog osoblja i studenata;
 • sprovođenje kontinuirane izdavačke delatnosti, kao značajne podrške nastavnom procesu;
 • kontinuirano prilagođavanje i inoviranje studijskih programa i modaliteta izvođenja nastave, u skladu sa standardima, najnovijim naučnim saznanjima i principima celoživotnog učenja;
 • ažuriranje i poboljšanje sistema (baze podataka) za dobijanje povratnih informacija od svršenih studenata o primenljivosti stečenih znanja i veština;
 • unapređenje implementiranog sistema studiranja na daljinu, u skladu sa zahtevima zainteresovanih strana (korisnika, poslovnih industrijskih sistema, Škole i okruženja;
 • primenjivanje nove obrazovne tehnologije u prenošenju znanja i veština;
 • prenošenje akademskog duha, kreativnosti i inventivnosti na svoje društveno okruženje;
 • jačanje postojećih i uspostavljanje novih veza sa drugim akademskim, strukovnim, privrednim i drugim društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu.

 

Osnovni zadaci Škole su:

(1) strukovno obrazovanje kadrova menadžerskog i ekonomskog profila za potrebe savremenog obavljanja poslova u  poslovno-industrijskom sistemu,  a u skladu sa aktuelnim potrebama poslovno-industrijskih sistema,  i to:

 • obrazovanje strukovnih menadžera nižeg, odnosno operativnog hijerarhijskog nivoa (na osnovnim strukovnim studijama);
 • obrazovanje strukovnih menadžera srednjeg hijerarhijskog nivoa (na specijalističkim strukovnim studijama); i
 • obrazovanje strukovnih ekonomista (na osnovnim strukovnim studijama),

(2) adekvatna podrška diplomiranim studentima i nakon završetka studija kroz permanentnu inovaciju znanja u kontekstu promena u odgovarajućem okruženju,

(3) neprekidno osmišljavanje, priprema i realizovanje stručnih i drugih vrsta programa, kao i pojedinih oblika naučno-istraživačkog rada,

(4) ispunjenje misije Škole da, strukovnim obrazovanjem navedenih kadrova i adekvatnom podrškom, nastavi da  pruža svoj doprinos dinamiziranju privrednog života Grada Kruševca sa okruženjem, kao i šireg republičkog prostora, kroz diseminiranje strukovnih znanja i veština iz oblasti menadžmenta i ekonomije poslovnih sistema.

Vrh