Još od osnivanja Škole 1993. godine, u cilju permanentnog unapređivanja kvaliteta nastave, u Školi se redovno prate stavovi i mišljenja studenata u vezi svih činilaca koji mogu doprineti poboljšanju procesa nastave i rada.

Anketiranjem studenata o kvalitetu rada Škole i stidijskih programa, Škola obezbeđuje značajnu ulogu studenata u procesu obezbeđenja kvaliteta. Učešće studenata u ocenjivanju i osiguranju kvaliteta studijskih programa se ostvaruje putem anketa, namenjenih aktuelnim studentima (na kraju svakog semestra) i diplomiranim studentima (na kraju školovanja), kojima se ispituju stavovi i mišljenja studenata (studentska evaluacija nastave).

Sa rezultatima ankete menadžment Škole i nastavno osoblje se redovno upoznaju na sednicama Nastavnog veća Škole, a u vezi konkretnih stavova donose se i odgovarajuće odluke, sa ciljem unapređenja rada.  


STATISTIČKI IZVEŠTAJI

OCENE KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA, STUDIJSKIH PREDMETA, NASTAVNIKA I SARADNIKAŠkolska godina: 2015/16.

Vrh