U Školi je 2000. godine inicirano organizovanje naučno-istraživačke delatnosti. Postignuti rezultati u radu Škole kao što su brojni diplomski, projektni i seminarski radovi iz konkretne prakse, opremljenost razvojnih laboratorija, brojnost visokostručnog kadra i drugi raspoloživi resursi, bili su osnova za organizovanje Istraživačko-razvojnog centra - IRC-a.

IRC je posebna organizaciona celina koja obavlja primenjena i razvojna istraživanja, kao i edukaciju, za potrebe Škole, Pilot-fabrika i ostalih korisnika iz privrede, a koji su u funkciji razvoja i unapređenja osnovnih delatnosti.


Istraživačko-razvojni centar obavlja svoju delatnost u više oblasti:

 • projektovanje - multidisciplinarno i programsko objedinjavanje i usmeravanje primenjenih i razvojnih istraživanja u cilju aktiviranja proizvodnih i kadrovskih potencijala,
 • istraživanje i razvoj - razvoj proizvoda, tehnoloških procesa i postupaka i unapređenje sistema kontrole i upravljanja proizvodnjom,
 • konsalting - ekonomsko, tehnološko i organizaciono prestruktuiranje preduzeća radi stvaranja uslova za primenu i korišćenje znanja i profitabilnog funkcionisanja preduzeća kao i razvoju preduzetništva i menadžmenta,
 • Internet studio - razvoj informacionih sistema, kao i razvoj aplikacija za Internet i drugih savremenih sistema,
 • seminari-tribine - naučno-stručna tematika,
 • poslovna edukacija - inoviranje znanja i permanentno obrazovanje,
 • Naučna biblioteka - stručna i naučna literatura, časopisi,
 • promocije - prezentacije naučno-stručnih izdanja, proizvoda, programa, metoda, ...
 • publikacije - izdavanje naučno-stručnih publikacija.

Značajniji rezultati IRC-a su u oblasti poslovne edukacije. U cilju edukacije i usavršavanja kadrova iz privrede realizovan je niz kurseva, seminara, tribina, manifestacija.


U okviru IRC-a do sada je realizovano i više projekata, i to:

 • Istraživanje Plansko-kontrolnog ciklusa,
 • Istraživanje modaliteta komuniciranja menadžera,
 • Ka novim inovativnim praksama u regionu centralne Srbije (2007. godine),
 • Istraživanje uticaja informaciono-komunikacionih tehnologija na pojavu informacija u poslovnim sistemima (2010. godine),
 • Ocena efektivnosti i efikasnosti sastanaka u poslovnom sistemu (2011. godine),
 • Motivacija menadžera (2012. godine),
 • Istraživanje kompetencija menadžera za primenu standardizacije u poslovnom sistemu (2012. godine), i
 • Istraživanje potreba za dopunskom edukacijom iz oblasti menadžmenta (2012. godine),
 • Kreativni biznis inovacioni generator (2016-2017. godine).


Od novembra 2007. godine nova delatnost Škole iz oblasti konsaltinga je u delu bezbednosti i zdravlja na radu, kada je od Ministarstva za rad Škola dobila Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Sprovodeći permanentno pomenute aktivnosti, nastavno osoblje Škole dolazi do novih saznanja, čime se stvaraju potrebni uslovi za uključivanje u nastavni proces novo stečenih znanja i obogaćivanja postojećih sadržaja studijskih predmeta, kao i inoviranje kurikuluma u celini.

Vrh