Studijski program TURIZAM I UGOSTITELJSTVO je AKREDITOVAN studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB).

Konceptom studijskog programa TURIZAM I UGOSTITELJSTVO (180 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 23 ispita koje student mora da položi, od čega je obaveznih predmeta – 18, a izbornih predmeta - 5.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa TURIZAM I UGOSTITELJSTVO stiče se visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama (180 ESPB) i stručni naziv – STRUKOVNI EKONOMISTA (u oblasti turizma i ugostiteljstva)

Nakon uspešnog završetka studijskog programa, strukovni ekonomista (u oblasti turizma i ugostiteljstva) će biti osposobljen za obavljanje širokog spektra poslovnih aktivnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, kao što su:

  • Koordinator razvoja integralnih turističkih i ugostiteljskih proizvoda u organizacijama javnog i privatnog sektora, MSP sektora i seoskog turizma;

  • Saradnik privrednog sektora za turizam i ugostiteljstvo u organima državne i lokalne uprave;

  • Organizator ili asistent organizatora sajamskih priredbi, kongresa, konferencija, izložbi, sportskih, rekreativnih i drugih turističkih manifestacija.

  • Planer, analitičar i saradnik u privrednim organizacijama i udruženjima turističke i ugostiteljske delatnosti;

  • Referent poslovnice turističke agencije;

  • Menadžer turističke destinacije;

  • Menadžer odnosa s javnošću (PR - Public relations) i/ili marketing analitičara u turističkim organizacijama.

Koji su uslovi upisa?  On-line prijava

Vrh