Dr Radomir Bojković, osnivač i višegodišnji direktor Više tehničke škole za inustrijski menadžment u Kruševcu (sadašnja Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković), dana 27.03.2012. godine preminuo je posle duže bolesti u 55. godini života.

Prof. dr Radomir Bojković rođen je 13. maja 1957. godine u Kruševcu, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom.

Po završenoj srednjoj školi 1976. godine upisao je Mašinski fakultet u Beogradu, smer Organizacija i upravljanje, na kome je diplomirao 1981. godine sa ocenom 10, odbranom diplomskog rada na temu "Organizacija održavanja mašina u industriji "14. oktobar" Kruševac".

Poslediplomske studije nastavlja na istom fakultetu, na smeru Organizacija i upravljanje i 1984. godine uspešno brani magistarski rad sa temom "Istraživanje faktora humanizacije rada u okviru radne grupe na proizvodnim trakama".

Posle magistriranja pristupa izradi doktorske disertacije sa temom "Prilog metodologiji istraživanja interakcijskih odnosa mera za unapređenje kvaliteta radnog života i učinka na proizvodnim trakama". Doktorski rad odbranio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1992. godine i stekao naučni stepen doktora tehničkih nauka.

Na osnovu pokazanih rezultata stekao je naučno-istraživačko zvanje Istraživač saradnik, postupkom sprovedenim na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1986. godine.

Prof. dr Radomir Bojković je od 1982. godine bio zaposlen u sledećim ustanovama:

 • Tehničko mašinska škola u Kruševcu (1982. - 1991. god),
 • Viša tehničko-mašinska školi u Trsteniku (1991. - 1993. god),
 • Viša tehnička škola za inustrijski menadžment u Kruševcu, sadašnja Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment (1993. - 2008. god.),
 • Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu (2005. - 2010. god.).
 • Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu (2010. - 2012.).

Funkciju direktora Više tehničke škole za inustrijski menadžment u Kruševcu (sadašnja Visoka škola strukovnih studija za poslovno  inustrijski menadžment) obavljao je punih 15 godina, od njenog osnivanja 1993. godine do 2008. godine.

Dobitnik je prve nagrade za inovacije u 1989. godini Skupštine opštine Kruševac.

Prof. dr Radomir Bojković je tokom svoje karijere dao bogat doprinos akademskoj i široj zajednici, koji se može opisati kroz članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Predsednik Saveta Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu (od 2003. do 2005. godine)
 • Predsednik Saveta Univerziteta Union u Beogradu (od 2005. god.)
 • Predsednik Odbora za nauku, obrazovanje i kvalitet Regionalne privredne komore Kruševac, od 2006. godine
 • Jugoslovensko društvo za ergonomiju,
 • Društvo za ergonomiju Kruševca - inicijator osnivanja i predsednik (1986-1988.),
 • Predsednik Saveta zajednice privatnih univerziteta i fakulteta Srbije (šk. 2005/2006. god.)
 • Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

Prof. dr Radomir Bojković je učestvovao u organizovanju i vođenju naučnih i stručnih konferencija i skupova, i to:

 • Jugoslovenski naučno-stručni skup o ergonomiji, Kruševac, 1987. godine
 • Naučno-stručni skup "Menadžment - promene i razvoj", Viša tehnička škola za industrijski menadžment u Kruševcu, 1996. godine
 • Naučno-stručni skup "Menadžment i razvoj", Viša tehnička škola za industrijski menadžment u Kruševcu, 2003. godine
 • Naučno-stručni skup "Industrijski menadžment i razvoj", Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu, 2007. godine
 • Jugoslovensko udruženje za standardizaciju i kvalitet - JUSK, Kruševac, od 1997. godine do danas
 • Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Tehnički fakultet Bor, od 2005. do 2011. godine
 • Međunarodni naučno stručni skup "Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment", Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd, 2008. godine

Dr Radomir Bojković je bio osnivač i tehnički urednik Edicije Industrijski menadžment Izdavačkog centra za industrijski menadžment - ICIM Visoke škole strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, kao i Edicije Industrijski menadžment Izdavačkog centra za industrijski menadžment plus - ICIM plus Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu.


PODACI O NASTAVNOJ AKTIVNOSTI

Prof. dr Radomir Bojković je u obrazovanju radio 30 godina.

Od toga, osam godina je radio u Tehničko-mašinskoj školi u Kruševcu, kao profesor mašinske grupe predmeta (1982 - 1991. god).

Posebno se ističe višegodišnje angažovanje prof. dr Radomira Bojkovića kao nastavnika na višim školama, gde je prošao kroz sva zvanja: od asistenta, preko predavača i višeg predavača do profesora.

Dve školske godine (1981-1983.) radio je kao spoljni saradnik u zvanju asistenta, za predmet Mašinski i pogonski materijali na Višoj tehničko-tehnološkoj školi u Kruševcu. Na istoj školi (od 1991-2001. god.) radio je kao nastavnik u zvanju profesora za predmet Organizacija rada.

U periodu od 1991. do 1993. god. radio je na Višoj tehničko-mašinskoj školi u Trsteniku kao nastavnik u zvanju predavača, a zatim i u zvanju profesora, za predmete Organizacija rada i proizvodnje i Mašinski materijali.

Na Višoj tehničkoj školi za industrijski menadžment u Kruševcu (sadašnjoj Visokoj školi strukovnih studija za poslovno  inustrijski menadžment) radio je od njenog osnivanja, 1993. god., kao nastavnik u zvanju profesora za predmete Organizacija i ekonomika preduzeća i Industrijski menadžment. Bio je prvi direktor ove škole i ovu funkciju je obavljao u 3 mandata.

Školske 1998/99. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Organizacione nauke i predmet Proizvodno-poslovni sistemi i menadžment na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu.

Školske 2001/2002. godine izabran je u zvanje docenta za predmet Organizaciono ponašanje na Tehničkom fakultetu u Čačku.

Školske 2004/2005. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu.

Školske 2008/2009. godine izabran je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Menadžment na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu, Univerziteta Union u Beogradu.

Od školske 2010/2011. do svoje smrti radio je na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu kao nastavnik u zvanju redovnog profesora za uže naučne oblasti Opšti menadžment i Proizvodni i uslužni menadžment.

Autor je niza edukativnih programa permanentnog obrazovanja i inoviranja znanja iz oblasti menadžmenta.

U implementaciji koncepta Nastavnog plana i programa Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu imao je aktivno učešće u mentorstvu nastavnika u početnim zvanjima, kao i mentorskom vođenju nastavnog podmlatka - asistenata i asistenata pripravnika.

Pod rukovodstvom Prof. dr Radomira Bojkovića urađeno je i uspešno odbranjeno preko 10 diplomskih radova iz oblasti Struktura radnog vremena menadžera, Struktura komuniciranja menadžera, Raspon rukovođenja i Organizaciona struktura, koji su tematski vezani za praktična istraživanja funkcionisanja menadžmenta u našoj privredi.

Prof. dr Radomir Bojković je na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu učestvovao u komisijama za pisanje izveštaja o podobnosti teme i komisijama za ocenu i odbranu:

 • 2 specijalistička rada,
 • 4 magistarske teze,
 • 6 doktorskih teza.

PODACI O NAUČNO-STRUČNOJ I ISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI

Naučne knjige i monografije nacionalnog značaja

 • Bojković R., Kako uspešno studirati - menadžment studiranja, ICIM, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 1995.
 • Bulat V., Bojković R., Organizacija proizvodnje, ICIM, Viša tehnička škola za industrijski menadžmnet, Kruševac, 1996.
 • Bulat V., Bojković R., M. Radojičić, Razvoj obrazovanja industrijskih menadžera, Tehnički fakultet u Čačku i Viša tehnička škola za industrijski menadžmnet u Kruševcu, 2001.
 • Bojković R., Pantelić T., Organizacija proizvodnje - zbirka rešenih zadataka, ICIM plus, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac, 2006.
 • Bulat V., Bojković R., Organizacija preduzeća, ICIM plus, Fakultet za industrijski menadžmnet, Kruševac, 2008.
 • Đuričić M., Bojković R., Projektni menadžment, ICIM plus, Fakultet za industrijski menadžmnet, Kruševac, 2008.
 • Bojković R., Stanković R., Radojević Z., Organizacini dizajn, Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment, 2011.

Priručnici

 • Bojković R. i grupa autora, Mašinski materijali - praktikum, Viša tehnička mašinska škola u Trsteniku i Viša tehnička škola u Zrenjaninu, 1992.
 • Bojković R., Organizacione strukture - priručnik, ICIM plus, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac, 2008.

Uređivanje kolektivne monografije

 • Monografija - Tri godine škole i nauke, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 1996.
 • Monografija - Deset godina škole, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 2003.
 • Monografija - Petnaest godina škole, Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment, Kruševac, 2008.

Uređivanje vodećih nacionalnih časopisa

 • Naučno-istraživački časopis "IMK - 14 - Istraživanje i razvoj", Instituta "IMK 14. oktobar" u Kruševcu, član Redakcije
 • Časopis Serbian Journal of Management Tehničkog fakulteta u Boru, član Uređivačkog odbora

Plenarno predavanje po pozivu na skupu međunarodnog značaja štampano u celini

 • , R., Research on span of management, Serbian Journal of Management 1(1), Tehnički fakultet u Boru, 2006., pp. 81-85

Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja štampani u celini          

 • Ćuzović S., Bojković R., Kvalitet u funkciji internacionalizacije pravila komuniciranja između proizvođača i potrošača, SymOrg 96., 5. međunarodni simpozijum "Menadžment i razvoj preduzeća", Zbornik radova, FON, 1996., Vrnjačka Banja
 • Bojković R., Radojičić M., Dimitrijević Z., Jedan prilog programiranoj edukaciji industrijskih menadžera iz oblasti informatike, Međunarodna konferencija "Industrijski sistemi", Novi Sad, 1996.
 • Nešić 54Z., Bojković R., Radojičić M., Ranđić S., Neke mogućnosti primene savremenih programskih jezika nam54enjenih za upravljanje bazama podataka, međunarodni simpozijum "Industrijsko inženjerstvo 96", Zbornik radova, Beograd, 1996.
 • Bojković R., Radojičić M., Šljivić S., Jedan pristup izboru najpovoljnije ponude za realizaciju investicionog projekta, Internacionalni simpozijum "Tehnologija građenja - građevinski menadžment 97", Zbornik radova, str. 363-369, Subotica, 1997.
 • Radojičić M., Bojković R., Šljivić S., Neke mogućnosti primene tehnike mrežnog planiranja u upravljanju projektima, Internacionalni simpozijum "Tehnologija građenja - građevinski menadžment 97", Zbornik radova, str. 221-227, Subotica, 1997.
 • Bojković R., Gavrić Z., Primena informatike u edukaciji industrijskih menadžera, VI Međunarodni simpozijum SymOrg'98", Okruženje, menadžment, konkurentnost", Zbornik radova, str. 497-501, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, Zlatibor, 1998.
 • Bojković R., Menadžment praktičnog obrazovanja kao model redovnog školovanja industrijskih menadžera, Zborik radova, 27. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Mašinski fakultet u Nišu, Niška Banja, 1998.
 • Radojičić M., Popov D., Bojković R., Vesić J., Some Possibilities Of Increasing The Efficiency Of Project Management By Applying Modern Software Tools, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, VIII-th Edition njith international participation, Universitatea "Politehnica", Timisoara, Romania, 1999.
 • Bojković R., Vesić J., Radojičić M., Comparative Evaluation Of Organization Forms For Project Management Investment, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, VIII-th Edition njith international participation, Universitatea "Politehnica", Timisoara, Romania, 1999.
 • Vesić J., Radojičić M., Bojković R., Ecological Aspects Of Investment Projects In Building Construction, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, IX-th Edition njith international participation, Universitatea "Politehnica", Timisoara, Romania, 2000.
 • Bojković R., Vesić J., Ječmenica R., Radojičić M., The Projecting Of Work Place Organization In Function Of Working Conditions Improvement, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, IX-th Edition njith international participation, Universitatea "Politehnica", Timisoara, Romania, 2000.
 • Bojković, R., Stanojević, P., Đorđević, Lj., Gligorijević, S., Značaj održavanja u funkciji startegije razvoja, RaDMI 2002., Vrnjačka Banja, 2002. str. 1194-1999
 • Bulat V., Bojković R., Istraživanje grupnog komuniciranja menadžera, VIII Međunarodni simpozijum SymOrg 2002, Zlatibor, 2002. Zbornik radova Menadžment u novom okruženju, str. 417-421
 • Krstić, M., Bojković, R., Martinović, S., SWOT analysis – strategic management tool, RaDMI 2004., Zlatibor, 2004.
 • Krstić M., Bojković R., 2005., Izbor strategije inoviranja u preduzeću, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Str. 254-259, Bor, 06.- 08 jun. 2005, Srbija i Crna Gora.
 • Skorup A., Krstić M., Bojković R., 2006., Školovanje industrijskih menadžera primenom modela kombinovanog daljinskog učenja, Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA, 22.mart-24.mart, 2006, Jahorina, BiH
 • Krstić M., Bešić M., Bojković R., Standardizovana inovativna metodologija u funkciji uvećanja konkurentnosti preduzeća, III Majska konferencija o strategijskom menadžmentu MKSM07, Zbornik radova, str. 122-126, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru, 30.05 - 01.06.2007., Jagodina, Srbija,
 • Krstić, M., Bojković, R., Innovative proposal as basis of incremental innovation in enterprise, VII International Conference RaDMI 2007., Beograd, 2007. str. 438-442
 • Đuričić, M., Krstić, M., Bojković, R., Process approach as a base for process advancement in production-oriented mechanical engineering, VII International Conference RaDMI 2007., Beograd, 2007. str. 391-396
 • Avakumović J., Bojković R., Razvoj interakcije menadžment marketinga i dizajna u realizaciji procesa dizajniranja u modnoj industriji, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru, Zbornik radova, 30.05 - 01.06.2008., Jagodina, Srbija.
 • Krstić M., Bojković R., TRIZ efektivan alat za uvećanje konkurentnosti preduzeća, IV Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru, 30.05 - 01.06.2008., Zaječar, Srbija,
 • Avakumović, Bojković R., dr George Petropoulos, Model interakcije menadžment marketinga i dizajna (model MMD) u procesu dizajniranja proizvoda, Prvi međunarodni naučno stručni skup "Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment", Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Zbornik radova, 26.-27.06.2008., Beograd.
 • Skorup, A., Krstić, M., Bojković, R., Merenje inovacija IKT u poslovnim sistemima, Međunarodna konferencija Menadžment 2010, Fakultet za industrijski menadžment Kruševac, 17-18. mart 2010. god., str. 238-243.
 • Arizanović, G., Krstić, M., Bojković, R., Razvijanje menadžerske kreativnosti, Međunarodna konferencija Menadžment 2010, Fakultet za industrijski menadžment Kruševac, 17-18. mart 2010. god., str. 46-51.
 • Đuričić, M., Bojković, R., Đuričić, M., Skorup, S., Menadžment rizikom projekta, Međunarodna konferencija Menadžment 2010, Fakultet za industrijski menadžment Kruševac, 17-18. mart 2010. god., str. 397-405.
 • , Skorup, M., Krstić, R., Bojković, 2010., Inovacije IKT u funkciji unapređenja menadžmenta poslovnog sistema, VI Majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem, 30. 5. - 1. 6. 2010., Kladovo, Srbija
 • , Krstić, R., Bojković, B., Milosavljević, 2010., Razvoj menadžerskih kompetencija korporativnim učenjem na daljinu, VI Majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem 30. 5. - 1. 6. 2010., Kladovo, Srbija
 • Skorup S., Bojković R.,  Krstić M.,   , Model istraživanja radnog angažovanja menadžera po elementima plansko-kontrolnog ciklusa, VII majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem, 26.-28-05.2011., Zaječar
 • Bojković R., Krstić M.,  Skorup A.,  , Model istraživanja potreba menadžera za dopunskom  edukacijom iz menadžmenta, VII majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem, 26.-28-05.2011., Zaječar
 • Krstić M., Skorup A., Marković M., Bojković R.,, Koncept automatizovanog sistema menadžmenta kvalitetom visokoškolske ustanove, RPP011, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Tehnički fakultet Čačak, 23 -25. Septembar 2011., UDK: 37.018.43:378.1
 • Skorup A., Krstić M., Bojković R, Menadžment informacioni sistemi i mala i srednja preduzeća, Međunarodna konferencija Menadžment 2012, Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd, 20-21. april 2012. god., str. 632-637.

Radovi u vodećim časopisima nacionalnog značaja

 • Bulat V., Bojković R., Ispitivanje mogućnosti humanizacije rada na proizvodnoj traci u hemijskoj industriji, časopis Tehnika-Organizacija rada 3/85.
 • Bojković R., Istraživanje ponašanja radnika na proizvodnoj traci u procesu samoupravljanja, časopis Tehnika-Organizacija rada 2/87., 1987.
 • Bojković R., Prilog istraživanju mogućnosti humanizacije rada na proizvodnoj traci u hemijskoj industriji, časopis Tehnika-Organizacija rada 7-8/87., 1987.

Radovi u časopisima nacionalnog značaja

 • Bojković R., Mogućnosti humanizacije rada na proizvodnoj traci, Revija rada, Beograd, 187/86.
 • Bešić, M., Krstić, M., Bojković, R., Istraživanje metodologija za merenje inovativnog kapaciteta preduzeća, Časopis IMK – 14 – Istraživanje i razvoj, Broj 26-27, 1-2/2007, Kruševac, 2007., str. 43-51.
 • Bešić M., Krstić M., Bojković R., 2011., Istraživanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, IMK-14 Istraživanje i razvoj, Godina XVII, Broj (40) 3/2011, UDK/UDK 621, ISSN 0354-6829

Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini 

 • Bojković R., Analiza uticaja rada na proizvodnoj traci na pojavu hroničnih oboljenja, Zbornik radova "Ergonomija 87", Društvo za ergonomiju Kruševca, 1987.
 • Bulat V., Bojković R., Evolucija istraživanja sistema proizvodne trake i humanizacija rada, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa "Ergonomija u strategiji tehnološkog razvoja", Kragujevac, 1988.
 • Bojković R., Sukcesivno uvođenje mera za unapređenje kvaliteta radnog života i učinka na proizvodnoj traci - MODEL SU, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa Ergonomija 91, Niška Banja, Produktivnost 4-5, 1991.
 • Bojković R., Unapređenje korišćenja kapaciteta proizvodne trake unapređivanjem kvaliteta radnog života, 4. simpozijum o korišćenju kapaciteta u metaloprerađivačkoj industriji u uslovima smanjene proizvodnje, Zbornik radova str. 69-74, Beograd, 1994.
 • Bojković R., Radojičić M., Modifikovan pristup utvrđivanju stepena iskorišćenja kapaciteta u funkciji smanjenja cene koštanja proizvoda, konferencija JUPITER, Zbornik radova, Beograd, 1994.
 • Bojković R., Pilot-fabrika - nastavna baza viših tehničkih škola za praktičnu obuku studenata, Zbornik radova, Mesto i uloga viših tehničkih škola u sistemu, Viša tehnička škola, Užice, 1995.
 • Bojković R., Unapređenje kvaliteta radnog života i učinka na proizvodnim trakama, Naučno-stručni skup "Savremene tehnologije i privredni razvoj", Leskovac, 1996.
 • Bojković R., Model za prevazilaženje pripravničkog staža, Naučno-stručni skup "Menadžment - promene i razvoj", Zbornik radova, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 1996.
 • Bojković R., Gavrić Z., Vesić J., Permanentna edukacija kadrova - adekvatan odgovor menadžmenta industrijskih preduzeća na aktuelne zahteve okruženja, konferencija JUPITER, Zbornik radova, Beograd, 1999.
 • Bojković R., Sistem Pilot-fabrika za praktičan rad studenata, Zbornik radova Menadžment u industriji, Kruševac, 2003. str. 127-130
 • Bulat V., Bojković R., Plansko-kontrolni ciklus - operativna paradigma menadžment procesa, Zbornik radova Menadžment u industriji, Kruševac, 2003. str. 9-14
 • Bojković, R., Pantelić, T., Tehno-ekonomski aspekti izbora tehnologije, Zbornik radova, Transfer tehnologije, Mašinski fakultet, Beograd, 2005.
 • Krstić M., Milosavljević B., Bojković R., Računarski informacioni sistem za praćenje i proveravanje postignutih rezultata studenata na ispitima, JUSK 2006, Kruševac
 • Bojković, R., Krstić, M., Alati za inovacionu dijagnostiku preduzeća, V Skup privrednika i naučnika SPIN 07., Beograd, 2007. str. 43-47
 • Bojković R., Krstić M., Akreditovan studijski program Visoke škole stukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, JUSK 2007, Kruševac, 51-56
 • Milosavljević B., Krstić M., Bojković R., Prilog konceptiranju učenja na daljinu, XIV Skup Trendovi razvoja: “Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija”, 3-6.3. 2008., Kopaonik,
 • Arizanović G., Krstić M., Bojković R., 2010., Kreativnost menadžera kao faktor unapređenja kvaliteta poslovnog sistema, XII naučno-stručni skup, “Sistem kvaliteta za uspešno poslovanje i konkurentnost”, Vrnjačka Banja 25.-26.11.2010. godine, str. 216-222, ISBN 978-86-909341-1-9
 • Skorup A., Krstić M.,  Bojković R , Skorup  , 2010.,  Unapređenje kvaliteta menadžment procesa uvođenjem IKT inovacija, XII  naučno-stručni skup, “Sistem kvaliteta za uspešno poslovanje i konkurentnost”, Vrnjačka Banja 25.-26.11.2010. godine, str.  147-153, ISBN 978-86-909341-1-9

Stručna predavanja po pozivu:

 • Okrugli sto - Internet i obrazovanje, INFO-TEH, Vrnjačka Banja, 2000.
 • PR obrazovne ustanove na primeru VTŠ za industrijski menadžment u Kruševcu, Festival propagande i tržišnih komunikacija "Promofest 2000", Subotica, 2000.
 • Seminar "MENADžMENT", PS “Lipa”, Pojate, Kruševac, 2000.
 • Seminar "MENADžMENT - sistem permanentnog obrazovanja", "Srbija šume" Kruševac, 2002.
 • Seminar "Kompanijski model edukacije menadžera", HI “Henkel Merima” Kruševac, 2005.
 • Seminar "Kompanijski model edukacije menadžera", HI “Trajal korporacija” Kruševac, 2005.
 • Predavanje na temu "Menadžment ljudskih resursa" u okviru projekta „Jačanje institucija za socijalni dijalog u Srbiji“ br. 07-C01-039, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS), Instituta za razvojnu saradnju UGT Španije (ISCOD), a uz finansijsku podršku Španske agencije za razvojnu saradnju (AECID), Kruševac, 2010. godine.

Recenzenzije knjiga:

 • Molnar M., „Organizacija rada i proizvodnje", Cenerg, Zrenjanin, 1995.
 • Vasić Ž., Sajfert Z., „Osnovi menadžmenta", Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2001.
 • Krstić M., Skorup A., „Teorija inovacija“, ICIM, Kruševac, 2011.

Projekti i elaborati:

 • Projektovanje i implementacija informacionog sistema u preduzeću "Tiploplast" iz Kruševca, Istraživačko razvojni centar, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 1995-1996.
 • Istraživanje plansko-kontrolnog ciklusa menadžera, Istraživačko razvojni centar, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 2000.
 • Istraživanje modaliteta komuniciranja menadžera, Istraživačko razvojni centar, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 2000.
 • Elaborat o osnivanju Više tehničke škole za industrijski menadžment u Kruševcu, , član Matične komisije
 • Elaborat o osnivanju Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu, god., član Matične komisije
 • Elaborat o transformaciji Više tehničke škole za industrijski menadžment u Kruševcu u Višu školu u trogodišnjem trajanju (2003. god), koautor
 • Elaborat o osnivanju Univerziteta Union u Beogradu, 2004., koautor
 • Ka novim inovativnim praksama u regionu centralne Srbije, realizovan u saradnji Više tehničke škola za industrijski menadžment u Kruševcu, Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća u Kruševcu i Razvojne agencije Savinja - Republika Slovenija, a finansiran od strane Evropske agencije za rekonstrukciju, Kruševac, 2006-2007.
 • "Uvođenje elektronskog poslovanja u mala i srednja preduzeća u opštini Kruševac", Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća Kruševac i Fakultet za industrijski menadžment Kruševac, 2006.
 • Elaborat za akreditaciju Visoke škole strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, 2007., menadžer projekta
 • Elaborat za akreditaciju Fakulteta za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, 2008., menadžer projekta
 • Elaborat za reakreditaciju Visoke škole strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, 2012., menadžer projekta
Vrh