Upis 2017/2018.

Prijavljivanje za upis u II upisnom roku obaviće se od 1. do 11. septembra 2017. godine

Iskoristite predupisni rok i upišite se na studijski program specijalističkih studija Menadžment pod povoljnijim uslovima! 

Studenti koji se prijave u predupisnom roku  ne plaćaju prijavu na konkurs!


On-line prijava

USLOVI UPISA

Uslovi upisa na osnovne studije propisani su Pravilnikom o upisu na studije.
Upis na specijalističke strukovne studije obavlja se na osnovu KONKURSA

PRAVO UPISA

Na specijalističke strukovne studije može se upisati lice koje je završilo osnovne strukovne studije u Školi.

Pravo upisa ima i lice koje je na drugoj visokoškolskoj ustanovi završilo osnovne strukovne ili akademske studije čiji je nastavni plan i program, odnosno studijski program iz naučnog polja:

- tehničko-tehnološke nauke, ili

- društveno-humanističke nauke (naučna oblast ekonomske nauke, menadžment i biznis).

Lice koje je završilo osnovne studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi, treba da ima 180 ESPB bodova, odnosno prethodne studije moraju biti u trogodišnjem trajanju.

PRIJAVLJIVANJE

Prijavljivanje kandidata za upis na specijalističke strukovne studije u drugom upisnom roku obaviće se do 11. septembra 2017. godine.

Kandidat za upis na specijalističke strukovne studije pri prijavljivanju podnosi:

- prijavni list,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diplomu ili uverenje o završenom prethodnom visokom obrazovanju,

- biografiju,

- dokaz o uplati 2.000,00 dinara na ime prijavljivanja,

- dokaz o uplati 1.000,00 dinara na ime polaganja prijemnog ispita (po predmetu).

On-line prijava

PRIJEMNI ISPIT

Kandidat za upis na specijalističke strukovne studije polaže prijemni ispit.
Kandidat koji je osnovne studije završio na visokoj školi strukovnih studija ili na fakultetu na srodnom studijskom programu za prijemni ispit polaže Osnove menadžmenta.

Kandidat koji je osnovne studije završio na visokoj školi strukovnih studija ili na fakultetu na nesrodnom studijskom programu za prijemni ispit polaže Osnove menadžmenta i Organizaciju preduzeća.

Kandidat koji ima položen ispit iz navedenih predmeta ili njima sličnih na prethodnim studijama, oslobađa se polaganja prijemnog ispita.

O srodnosti studijskog programa lica koje je završilo studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi odlučuje direktor.

Kandidat koji je osnovne strukovne studije završio u Školi, oslobađa se polaganja prijemnog ispita.

Prijemni ispit u drugom upisnom roku se polaže 12. septembra 2017. godine u 11h.

MERILA ZA UTVRDJIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Škola sačinjava redosled – rang listu prijavljenih kandidata za upis na specijalističke strukovne studije na osnovu sledećih merila za utvrđivanje redosleda kandidata.
Merilo za rangiranje kandidata je broj koji se dobija kao:

- prosečna ocena u toku prethodnih studija pomnožena sa dva, ukoliko je kandidat osnovne studije završio u Školi;

- zbir prosečne ocene u toku prethodnih studija i ocene sa prijemnog ispita, ukoliko je kandidat osnovne studije završio na visokoj školi strukovnih studija ili fakultetu sa srodnim studijskim programom;

- zbir prosečne ocene u toku prethodnih studija i prosečne ocene sa prijemnog ispita, ukoliko je kandidat osnovne studije završio na visokoj školi strukovnih studija ili fakultetu sa nesrodnim studijskim programom. 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Upis primljenih kandidata u drugom upisnom roku obaviće se 13. septembra 2017. godine od 8 do 12h.

Prilikom upisa primljeni kandidati prilažu sledeće:

- dve fotografije, dimenzija  3,5 x 4,5 cm

- dokaz o uplati od 5.000,00 din. na tekući račun 160-14033-75 na ime troškova upisa (indeks, osiguranje, ŠV obrasci, ispitne prijave,...)

- uplata od 80 € na tekući račun 160-14033-75 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije - prva rata školarine

Vrh